Jaka jest różnica między przychodem a dochodem?

Opublikowano: 10-01-2021

Wróć do spisu artykułów


W języku potocznym terminów „przychód” i „dochód” często używa się zamiennie. Tymczasem oznaczają one zupełnie różne rzeczy.

Przychód, zgodnie z ustawą o rachunkowości, to „powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań”. Innymi słowy, przychód stanowi łączną wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług w danym okresie rozliczeniowym. Przychód można uzyskać np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stosunku pracy czy sprzedaży nieruchomości.

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, mają związek z prowadzoną działalnością, są odpowiednio udokumentowane i nie mają charakteru osobistego. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kosztów uzyskania przychodu: koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to wydatki mające bezpośredni związek z uzyskanym przychodem (np. zakup towarów czy materiałów), koszty pośrednie zaś stanowią wydatki, których poniesienie nie jest jednoznacznie powiązane z przychodem (np. czynsz, zakup paliwa czy wyposażenie biura).

Dochód to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Dochód powstaje, jeśli przychód jest wyższy niż koszty uzyskania przychodu. Jeśli przychód jest niższy niż koszty jego uzyskania, mamy do czynienia ze stratą. Wyróżnia się dochód brutto (stanowiący różnicę przychodu i kosztów jego uzyskania przed opodatkowaniem) i dochód netto (stanowiący różnicę przychodu i kosztów jego uzyskania pomniejszoną o podatek dochodowy).

Podsumujmy: przychód to wszelkie wpływy finansowe z tytułu prowadzonej działalności, koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w związku z jego osiągnięciem, a różnica to dochód (lub strata).

Podatnicy podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w zeznaniu podatkowym jako przychód powinni wpisać wynagrodzenie brutto, a jako dochód — różnicę między wynagrodzeniem brutto a zryczałtowanymi kosztami uzyskania przychodu.

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję